27.10

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 27.10.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Кіровоград-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011 м.Кіровоград Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

0522 228667 228667

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства "Кіровоград-Авто" .

Припинення повноважень посадової особи здійснено на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №27/10/2015-1 від  27.10.2015 р.

Посадова особа Селянко Олександр Григорович (паспорт: серія НЕ номер 103092 виданий 19.06.2002 р. Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області), яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік, 8 місяців, 7 днів.

Рішення про обрання прийнято на засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства "Кіровоград-Авто" 27.10.2015 р.

Обрання посадової особи здійснено на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №27/10/2015-1 від 27.10.2015р.

Унгурян Олег Броніславович (паспорт: серія ЕА номер 036532 виданий 28.11.1995 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області) обраний на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: бестроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правляння, головний інженер-заступник голови правління, головний інженер

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Селянко О.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)