10.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 28.03.2012р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО»  (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Кіровоград, вул. Генерарала Родимцева, 123 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.02.2012 року, на «28» березня 2012  року о 14:00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната №7 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

56055

54550

Основні засоби  

47686

47628

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

318

261

Сумарна дебіторська заборгованість  

2076

2096

Грошові кошти та їх еквіваленти 

456

165

Нерозподілений прибуток 

-2022

-1280

Власний капітал 

40991

40817

Статутний капітал 

7551

7551

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

7048

4759

Чистий прибуток (збиток) 

-606

-1019

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1078723

1078723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

112

153

        Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 13:00, закінчення реєстрації -13:40.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 22 березня 2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства  м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 8 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою:  м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 8. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Курченко Юрій Вікторович.    

        Контактна особа – юрисконсульт Стасюк Світлана Андріївна

        Довідки за телефоном: +38(095) 2626480

 

 

Генеральний директор

ПАТ «Кіровоград -Авто»                                                                      Курченко Ю.В.