13.03

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів на 14 квітня 2015 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО», ідентифікаційний код – 03120392,(надалі – Товариство), місцезнаходження якогоУкраїна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.02.2015 рокуна 14.04.2015 року об11:00 годині за адресою: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради. 
 10. 10.  Обрання членів Наглядової Ради. 
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
 13.  Обрання членів Ревізійної Комісії. 
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 
 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
 16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 
 17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 
 18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 
 19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності Товариства (тис. грн.)

Найменуванняпоказника

Період

Звітний

Попередній

Усьогоактивів

28183

46356

Основнізасоби

17938

40239

Довгостроковіфінансовіінвестиції

-

-

Запаси

1593

2122

Сумарнадебіторськазаборгованість

294

785

Грошовікошти та їхеквіваленти

67

1121

Нерозподіленийприбуток (збиток)

907

17260

Власнийкапітал

21952

38305

Статутний капітал

20719

20719

Довгостроковізобов'язання

-

-

Поточнізобов'язання

6231

7051

Чистийприбуток (збиток)

(16353)

(8365)

Середньорічнакількістьакцій (шт.)

-

-

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду

-

-

Чисельністьпрацівників на кінецьперіоду (осіб)

42

94

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10:00 год.; закінчення реєстрації – 10:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-  представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Селянко Олександр Григорович.

Контактна особа – Бабіч Анна Борисівна.

Довідки за телефоном: (0522) 356360.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України»№ 45 від 13.03.2015 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

Генеральний Директор                                                                                                      Селянко О.Г.