14.03

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів на 15 квітня 2014 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО», ідентифікаційний код 03120392, місцезнаходження за адресою: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 26.02.2014 року, призначених на 15.04.2014 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

            Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

45356

55083

Основні засоби

40239

47350

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

2122

3070

Сумарна дебіторська заборгованість

785

2306

Грошові кошти та їх еквіваленти

1121

1094

Нерозподілений прибуток (збиток)

     17260

27511

Власний капітал 

38305

48556

Статутний капітал

20719

20719

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

7051

6527

Чистий прибуток (збиток)

    (8365)

(8279)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2956866

1078723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

94

108

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 09.04.2014 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Україна, 25011, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, 2-й поверх, кімната № 7.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Селянко Олександр Григорович.

Контактна особа – Бабіч Анна Борисівна.

Довідки за телефоном: (0522) 356360.

 

 

Генеральний директор                                                                                  

ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»                                                                                        Селянко О.Г.