22.03

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів на 23 квітня 2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.03.2013 року, на 23.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 25011,                     м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 7, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  10. Уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.   

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

48 508

48 371

Основні засоби 

47 350

47 686

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

3 388

4 948

Сумарна дебіторська заборгованість 

2 306

2 076

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 094

456

Нерозподілений прибуток 

27 511

-2 022

Власний капітал 

48 556

38 969

Статутний капітал 

20 719

7 551

Довгострокові зобов'язання 

-

-0

Поточні зобов'язання 

6 466

17 082

Чистий прибуток (збиток) 

-8 279

-606

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 186 657

1 078 723

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

117

112

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 17.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 8, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 7. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Крисенко Анатолій Федорович.    

        Контактна особа – Бабіч Анна Борисівна

        Довідки за телефоном: (0522) 35-63-50, 22-86-67.

 

Генеральний директор

ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»                                                                                                        А.Ф. Крисенко