05.03

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 01.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011, м. Кропивницький , вул. Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

   

II. Текст повідомлення

У зв’язку з виробничою необхiднiстю та вiдсутнiстю господарчої дiяльностi, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАД-АВТО" Протоколом № 01/03/2018-1 вiд 01.03.2018 року було прийнято рiшення лiквiдувати (припинити) вiдокремлений пiдроздiл Товариства ФIЛIЮ «ОЛЕКСАНДРIЯ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАД-АВТО» (код ЄДРПОУ 33213151), з мiсцезнаходженням: 28000, Кiровоградська обл., мiсто Олександрiя, вул. Героїв Сталiнграда, буд. 5, що виконувала функцiї, пов’язанi з технiчним обслуговуванням та ремонтом автомобiлiв за замовленням населення, оптова та роздрiбна торгiвля автотоварами.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Скриник С.М.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

02.03.2018

(дата)