28.02

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.02.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАД-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03120392

3. Місцезнаходження

25011, м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень (звiльнення) прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Кiровоград – Авто» 27 лютого 2019 року. Припинення повноважень (звiльнення посадової особи виконано на пiдставi поданої заяви за угодою сторiн . Посадова особа Скриник Сергiй Миколайович ( паспорт: серiя ЕА № 512409 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02 жовтня 1998 року), яка займала посаду Генеральний директор, припиняє повноваження (звiльнена) з 06.03.2019 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 7 мiсяцiв

Рiшення про прийняття (обрання) на посаду Генерального директора ПРАТ «Кiровоград-Авто» з 07.03.2019 р. прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Кiровоград-Авто» 27.02.2019 р.. Набуття повноважень виконано на пiдставi поданої ним заяви. Сергiєнко Олександр Олександрович (паспорт: серiя МН № 000083 виданий ЦОМ Дзержинського РОХГУ УМВД України в Хареiвськiй областi 21 червня 1995 року) прийнято (обрано) на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який набуває повноважень особа: без зазначення строку. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п?яти рокiв: заступник начальника управлiння, фiзична особа пiдприємець Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Скриник Сергiй Миколайович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

28.02.2019

(дата)