14.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 12.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011, м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Посадову особу – Голову Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду з 12.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол №12/04/2017-1 вiд 12.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Скриник С.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

13.04.2017