02.05

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011, м. Кропивницький , вул. Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

   

II. Текст повідомлення

26.04.2018р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАД-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на 3 920 000,00 грн. (три мiльйони дев’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення 560 000 шт. (п’ятсот шiстдесят тисяч штук) простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 7,00 грн. (сiм гривень 00 копiйок) за акцiю, за рахунок додаткових внескiв..
Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 560 000 шт. (п’ятсот шiстдесят тисяч штук) простих iменних акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 7,00 грн.
Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням єдиного акцiонера (рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.) у розмiрi 7,00 грн., що дорiвнює номiнальнiй вартостi та є вищою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджену рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 вiд 05.04.2018 р.).
Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме єдиного акцiонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», яке до розмiщення володiє акцiями Товариства в кiлькостi – 2 959 866 шт., що становить 100% у статутному капiталi.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 18,9198 %.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення - 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються - обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.
Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).
Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - усi залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для поповнення товарних запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, будуть направленi на придбання товарних автомобiлiв.
Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Скриник С.М.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

27.04.2018

(дата)