24.07

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.      Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Кіровоград-Авто"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0522228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.            Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2.      Текст повідомлення:

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» станом на 18.07.2012р., отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», відбулися наступні зміни у пакеті  власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

- пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ, 01004) збільшився на 348 простих іменних акцій та становить 1 028 546 простих іменних акцій емітента, що складає 95,349 % від кількості голосуючих акцій емітента.

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів – 23.06.2012р.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор                                               Курченко Юрій Вікторович