03.04

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоград-Авто"
2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, мiсто Кропивницький, вул .Генерала Родимцева, 123
4. Міжміський код, телефон та факс 0522 22-86- 67 0522 22-86- 67
5. Електронна поштова адреса boss@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kirovograd-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

30.03.2018 р. емiтентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ "КIРОВОГРАД-АВТО" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцiй - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збiльшився.
До змiни розмiр пакета становив 2 909 689 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 98,304754 %, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 99,965472 %.
Пiсля змiни розмiр пакета становить 2 959 866 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 100%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Скриник Сергiй Миколайович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   30.03.2018
(дата)